Giới thiệu chung

 

Quá trình hình thành và phát triển của liên hiệp ctchn tỉnh quảng nam (12/04/2014)

Năm 1986, chính sách mở rộng quan hệ quốc tế với bạn bè và nhân dân các nước do Đảng khởi sướng và lãnh đạo ngày càng được phát huy. Với phương châm “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hào bình, độc lập và phát triển”, bộ mặt nước ta được thay đổi từng ngày, bạn bè thế giới quan tâm hơn đến công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Liên kết Sở ban ngành